Virus characteristics and antivirus measures

Code No
Skill Category No: 
7
Skill No: 
2
Topic No: 
2
Level: 
I
Objective: 

Understanding virus characteristics and antivirus

Prerequisite: 
 • Virus overview
 • Virus characteristics
 • The kinds of viruses
  • Boot virus
  • File virus
  • Micro virus
  • Mutation virus
  • U disk virus
 • Network virus
  • Trojan
  • Worm
  • Mobile virus